Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://kicimatsu.eu (zwana dalej jako Strona internetowa) oraz składaniem zamówień w sklepie internetowym umieszczonym na tej samej domenie (dalej jako Sklep internetowy lub Sklep).

Administratorem danych osobowych jest Karina Ukleja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KRYPTON Karina Ukleja ze stałym miejscem wykonywania działalności w Gdańsku (80-299), ul. Zatokowa 18/4, NIP 5832955255, REGON 220298331 (dalej jako Administrator).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się ze mną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@kicimatsu.pl oraz telefonicznie pod numerem 517 147 140.

Możesz mieć pewność, że jako Administrator dokładam wszelkich starań by chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i by szanować prywatność każdej osoby, który odwiedza Stronę internetową oraz korzysta ze Sklepu internetowego (dalej jako Użytkownik). Dane osobowe Użytkowników są zbierane, przetwarzane i chronione z zachowaniem wymogów właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na wymienionych poniżej podstawach:

 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zawarcie i wykonanie umowy oraz wysłanie zamówionego produktu do Użytkownika lub skontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawie wysyłki zamówionego produktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, która zostaje zawarte poprzez złożenie zamówienia w Sklepie internetowym;
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w tym przesłanie oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • wystawienie faktury, rachunku, wykonania rozliczenia księgowego, odprowadzenia podatku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości;
 • rozpatrywanie reklamacji oraz odstąpienia od umowy i innych roszczeń związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa cywilnego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej oraz Sklepu internetowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykorzystanie plików cookie na Stronie – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prowadzenia rejestrów wymaganych przez RODO oraz inne obowiązujące przepisy – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędności przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizowanie usługi newslettera – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do celów marketingu bezpośredniego;
 • statystyczny, analityczny oraz administrowania serwerem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwizowanie danych w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prawo Administratora do zabezpieczenia informacji w celach obrony ewentualnych roszczeń i wykazania faktu.

Rodzaje danych, które są przetwarzane

W zależności od zakresu usług z jakich Użytkownik korzysta, celu w jakim dane są przetwarzane przez Administratora oraz podstawy prawnej przetwarzania, Administrator przetwarza następujące dane:

dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;

dane dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności;

dane księgowe: dane wskazane na fakturze;

dane zbierane automatycznie, które nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę: dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony, nazwa domeny, przeglądane treści;

inne przekazywane dane: w szczególności dane przekazane w treści przesłanej wiadomości mailowej, dane zawarte w uwagach do zamówienia, formularzu reklamacyjnym czy oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;

Nie wszystkie z wymienionych powyżej rodzajów danych będą udostępniane przez Użytkownika i przetwarzane przez Administratora w każdym przypadku.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego jest zawsze dobrowolne. Podanie danych jest również dobrowolne. Pamiętaj jednak, że niepodanie danych oznaczonych przez Administratora jako obowiązkowe oznaczać będzie brak możliwości wykonania określonej usługi, osiągnięcia danego celu lub podjęcia oznaczonych działań przez Administratora.

Dodatkowo możesz wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

Jako Administrator realizuję uprawnienia Użytkowników na zasadach określonych w RODO. Poniżej znajdziesz informacje o prawach, które przysługują Użytkownikom.

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z Administratorem.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Nie wszystkie z wyżej wymienionych uprawnień związanych z przetwarzaniem danych będą przysługiwać Użytkownikowi w każdej sytuacji i okolicznościach.

W celu realizacji praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: bok@kicimatsu.pl

Jak Administrator zbiera dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane, gdy Użytkownik podaje je Administratorowi. Dane mogą być również zbierane automatycznie przy użyciu narzędzi takich jak pliki cookies oraz logi dostępowe. Dane zebrane w ten sposób nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części dokumentu oraz w Polityce Cookies osadzonej na Stronie internetowej.

Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować za pomocą formularza kontaktowego osadzonego na Stronie internetowej  i w tym celu umieściłeś swoje dane, w tym dane kontaktowe, a także inne dane zawarte w treści wiadomości, dane te będą przeze mnie przetwarzane w celu opracowania i przesłania odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytanie.

Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są zatem na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.

W związku z powyższym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia jednak skontaktowanie się Administratorem przy użyciu formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

W tym wypadku dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją tych usług.

Newsletter

Decydując się na zapis do newslettera przekazujesz Administratorowi swoje dane osobowe takie jak imię oraz adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie jednak danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zapisanie się do newslettera.

Do obsługi newslettera Administrator używa systemu MailerLite.

Dane osobowe, które przekazujesz podczas zapisu na newsletter są przetwarzane celem wysłania newslettera czyli informacji o promocjach, rabatach oraz nowych produktach Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraziłeś podczas zapisywania się na newsletter oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do celów marketingu bezpośredniego.

Dodatkowo w zakresie przetwarzania Twoich danych, które zostały pozyskane automatycznie przez system mailingowy podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest obsługa newslettera.

Pamiętaj, że możesz wypisać się z newslettera w każdej chwili poprzez kliknięcie w link [Tu możesz się wypisać], który znajduje się na dole każdej wiadomości mailowej, którą do Ciebie wysyłam w ramach newslettera.

Dane osobowe, które przekazujesz podczas zapisu na newsletter mogę przekazywać następującym podmiotom: hostingodawcy, czyli podmiotowi, który udostępnia zasoby teleinformatyczne w celu przechowywania danych na serwerze; dostawcy systemu mailingowego oraz pozostałym podmiotom, z którymi współpracuję w celu obsługi newslettera.

Uprawnienia Użytkownika zawarte w niniejszej Polityce takie jak prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych mają zastosowanie również w przypadku przetwarzania danych w ramach usługi newslettera i możesz z nich korzystać.

Wypisanie się z newslettera i tym samym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dodatkowo Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie subskrybentów w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z obsługą newslettera, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym

W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące  prowadzonej działalności, dane do faktury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Podczas składania zamówienia Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie i utworzyć konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz rejestracji konta Użytkownika i podaje dane niezbędne do złożenia zamówienia tj. imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, dane dotyczące prowadzonej działalności, dane do faktury. Dodatkowo Użytkownik jest obowiązany ustawić hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas składania zamówienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, która zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia w Sklepie internetowym Administratora. Dodatkowo dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest wystawienie faktury i wprowadzenie jej do systemu księgowego. Dane Użytkownika są również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest archiwizacja danych oraz analiza danych w celach statystycznych.

Dane zebrane od Użytkownika w związku ze złożonym zamówieniem w Sklepie internetowym będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową. Po upływie tego terminu dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Procedura reklamacji i odstąpienia od umowy

Jeżeli Użytkownik korzysta z procedury reklamacji produktu zakupionego w Sklepie internetowym lub odstępuje od umowy może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji lub wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączonego do regulaminu sprzedaży. W przypadku reklamacji i odstąpienia od umowy Użytkownik jest zobowiązany do podania danych takich jak imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące prowadzonej działalności, dane firmowe (jeżeli znajdą zastosowanie).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia oraz do złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy. W tym wypadku dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a więc w celu realizacji reklamacji produktu lub odstąpienia od umowy. Następnie dane będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, co stanowi mój jako Administratora prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane Użytkownika podane podczas składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy, a następnie mogą zostać zarchiwizowane w celu możliwości wykazania przebiegu reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością i funkcjonowaniem Strony internetowej i Sklepu internetowego korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników w celach, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie.

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej (wsparcie techniczne);
 • dostawcy usługi hostingu stron internetowych, baz danych oraz skrzynki poczty elektronicznej;
 • MailerLite – MailerLite Limited, spółka zarejestrowana w Irlandii, ul. Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia – podmiot świadczący usługi związane z wysyłką newslettera (jeżeli jesteś subskrybentem newslettera)
 • Przelewy24 – serwis należący do PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-754) ul. Szyperska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935;
 • dostawcy programu do obsługi faktur – fakturownia.pl – Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420;
 • hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze;
 • przewoźnikom lub kurierom, z których usług Administrator korzysta w celu wysyłki zamówienia: inPost oraz DPD;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych;
 • innym osobom i podmiotom, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Strony internetowej i Sklepu internetowego, w tym osobom współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zakres ich działań wymaga dostępu do danych.

Profile w mediach społecznościowych

Na stronie internetowej Administratora zintegrowane są wtyczki portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Administrator nie ma wpływu na dane wykorzystywane przez portale społecznościowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych platform społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

Jeżeli nie chcesz, aby dany portal społecznościowy przyporządkował Twoją wizytę na stronie internetowej Administratora do Twojego konta użytkownika na danym portalu rekomenduję wylogować się z konta użytkownika w serwisie społecznościowym.

Google Analytics

Administrator korzysta z narzędzi zewnętrznych do analizy ruchu sieciowego – Google Analytics w związku z czym dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności dostawcy tych usług na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Dodatkowo informacje o zasadach ochrony danych osobowych stosowanych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google udostępnia również informacje na temat narzędzi, które stosuje do przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy do przetwarzania danych stosuje się przepisu Unii Europejskiej. Znajdziesz je w wyżej podlinkowanej polityce prywatności Google w sekcji „Wymagania Unii Europejskiej”, a także w zasadach przesyłania danych na stronie: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Pixel Meta

Pixel Meta to fragment kodu umieszczony na Stronie internetowej Administratora, który pomaga lepiej zrozumieć skuteczność reklam oraz działania podejmowane przez Użytkowników na Stronie internetowej, takie jak odwiedziny na Stronie lub dodanie produktu do koszyka. Umożliwia on pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi Pixel Meta, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

Zasady ochrony prywatności wprowadzone przez firmę Meta znajdziesz na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/

Zarówno Google, jak i Pixel Meta zapewniają, że spełniają wymogi obecnie obowiązującego prawa unijnego w zakresie ochrony danych osobowych, łącznie z zapisami RODO.

Pliki cookies

Informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies, która stanowi uzupełnienie niniejszego dokumentu.

Logi serwera

W czasie przeglądania strony internetowej https://kicimatsu.eu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Podmioty trzecie, z których usług korzystam, aby zapewnić Tobie jak najlepsze doświadczenie przy korzystaniu ze Strony internetowej i Sklepu internetowego, są przeze mnie wybierane tak, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

Jak długo Administrator przechowuje Twoje dane osobowe?

Administrator przechowuje dane uzyskane za pomocą Strony internetowej i Sklepu internetowego przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Dane mogą być również przechowywane w celach archiwalnych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika są przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją tych usług.

Zmiany Polityki Prywatności

W celu dostosowania zasad i informacji zawartych w niniejszym dokumencie do zmieniającego się prawa i tym samym zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych oraz wraz z rozwojem działalności Administratora, Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej https://kicimatsu.eu